استفاده از توالت چمباتمه ای به عنوان جزا

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم هر سه گروه هر شخص مشکل ساز در مسیر موضوعات مربوط به سلسله ی آقای آدم، هر شخص مشکل ساز در مسیر انتقال دارایی شخص منظر و هر شخص مشکل ساز در مسیر اجرای هر جزا که مطرح شده از استفاده از توالت فرنگی منع گردند و در صورت مناسب انگاشتن تنها توالت چمباتمه ای در دسترس ایشان باشد و در صورتی که بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 19:19 یکشنبه 6 شهریور 1401 آگوست 28 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.