به زور به بهشت بردن و تربیت اولاد

تعداد پاراگرف: 1

هر زمان راضی بودید عدّه ای شما را به زور به بهشت ببرند آنوقت به فرزندانتان پیش از بلوغ، اسلام و نگرش های چنین را به تایید با ارج و قرب آموزش دهید، با اذان نامشان را در گوششان بخوانید چندین شخص چون آقای محمّد و علی و حسین را عزیز و صاحب اختیار معرفی کنید، ۲۲:۳۸ شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ جون ۲۹ ۲۰۲۴ منزل باغستان شهریار.