انرژی متصاعد شده از ما و تاثیر آن بر غذا و خوراک و نوشیدنی

تعداد پاراگرف: 1

به نظر انرژی رفتار و اعمال ما در محیط متساعد شده و جذب اشیا می شود، از این رو احتمالاً ضربه زدن به گوشت خام یا رفتاری خشن داشتن با مایعات و خوراکی ها محتمل است بر مصرف کننده ی آن تاثیر نامناسبی داشته باشد. ۲۲:۲۰ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ آوریل ۲۹ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.