موضوعات اخیر

دسته: Working hour in government

  • ساعت کاری در حکومت

    مایل نیستیم بیش از یک چهارم یک روز کاری برای شخص در استخدام دولت کار تعریف گردد مگر به رضایت و درخواست شخص، منظور سوق دادن افراد بر فضای تجارت و فارغ از دولت است که به نظر آموزش مقتضی خویش را نیز مناسب دارد به شکلی که بستر این موضوع در[…]