موضوعات اخیر

دسته: پروژۀ جایگزینی درخت کاج

  • پروژه ی درخت کاج

    مایلیم برای تعویض کاج با درخت میوه در مکان غیر عمومی در سطح کشور غیر از سرزمین هایی که کاج به عنوان درخت بومی به مناسبت شمار می رسد مشووق مناسب در صورت تمایل شحص مالک در نظر گرفته شود، تیتر نوشته از “پروژهٔ درخت کاج” به “پروژه ی درخت کاج” ویراست[…]