شرح روز

تعداد پاراگرف: 7

به گمان دو چهار ستون فکری و اجرایی، دو چهار فرد هستند که هنجار ایشان را در سطوح بالا نامناسب یافته‌ایم، در روزهای اخیر نخست همسر آقایان سلامی، عزیز جعفری، محسن رضائی و اشتری و گروه دوّم همسر آقایان خاتمی، میر حسین موسوی، سر لشگر موسوی و ناطق نوری. باغستان شهریار، ۰۷:۵۵ پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰. به گمان ستون فکری و اجرائی افزوده شد. ۰۸:۴۹ همین حوالی.

روز بعد احتمالاً سری به میدان سپاه نیز بزنیم اگر مسیری دیگر به تناسب زمان ننشست. باغستان شهریار، ۲۳:۳۴ یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰.

گمان می‌بریم جایی که مناسب است گسست تلاش به پیوند است و آنجا که تلاش به پیوند مناسب است حکایت گسست است و جدایی. حوالی میرداماد، ۱۲:۳۱ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

آنچه از آن به عنوان هدف قرار دادن چند موضع از جانب هواپیماهای ناشناس در شمال غرب فلتا یاد شده است اگر صحت داشته باشد به گمان ما از جانب پرنده‌های ایالات متّحدهٔ آمریکا از عراق با هماهنگی اقلیم و پدافند فلتا انجام گرفته است، به نظر شرایط برای جلوگیری از جانب نیروهای مسلّح(ارتش) مناسب نبوده و با لحاظ شرط عدم ایجاد هزینه در این عملیات از درگیری برای جلوگیری اجتناب شده است و از جانب آقای خامنه‌ای این اتّفاق با هماهنگی آقای بایدن روی داده است. ۱۹:۲۸ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰. به گمان ما رپتور رسیده است، با فرض نزدیک به واقع بودن. ۲۱:۵۲ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰.

آیا بدون ما فردا همه چیز عالی خواهد بود، ما که گمان می‌بریم بسیار فرق خواهد داشت دست کم برای همه آن کسانی که در این مجال مجالی از آن طیف طلبیده‌اند. نوزده و چهارده دقیقهٔ سه‌شنبه سی آذر هزار و چهارصد شمسی.

اگر نزدیک به واقع باشد پندار ما، ثمرهٔ ما از نمایشی که امروز از جانب آقای خامنه‌ای، لندن، استوکهلم و بیجینگ برای ما مهیّا شد در عزیمت آقای میر حسین موسوی چیست، ما پیشتر به برابری عزیمت ایشان به از میان رفتن کیفیّتشان به گمانمان اشاره داشته‌ایم، امّا آیا نمی‌توان شرایطی را تصوّر داشت که عزیمت از دستگیری نقد بهتر باشد، آیا می‌توان منافع جامعه‌ای را برای چنین موضوعی به خطر انداخت، آیا سهل انگاری ایجاد دوباره کاری و هزینه نیست بدون بررسی و هماهنگی زیرساخت و شرایط که در صورت لزوم سزای مناسب را در پی داشته باشد. دوازده و پنج دقیقهٔ سه‌شنبه سی آذر هزار و چهارصد شمسی. شرط نزدیکی به پندار به ابتدای متن افزوده شد، دوازده و هجده دقیقهٔ همین روز.

از موارد مطرح در ساعات گذشته شاید بتوان به موضوع ترور ولایت فقیه در خارج از مرز خاصه در آلمان، مدیر عامل سایپا در ایّام گذشته و شاید همین ایّام، کلیسایی در نزدیکی شرق میدان ولیعصر، مباحث در خصوص زیر ساخت آموزشی ارمنیا و ترویج خشونت و فاشیسم از ابتدای کودکی و مرور گزینه‌ها، بررسی وضعیّت آب و برق و گاز مساجد و حوزه‌ها و مقبره‌ها و نقل و انتقال دارایی منظر اشاره داشت. ده و پنجاه و شش دقیقهٔ چهارشنبه بیست و چهار آذر هزار و چهارصد شمسی.