موضوعات اخیر

دسته: افغانیا

  • افغانیا

    موضوع شلیک به دو کودک در مرز ایالت نیمروز که به فوت یک کودک و زخمی شدن کودک دیگر انجامیده است به گمان موضوع با هماهنگی طالبان انجام گرفته و دو کودک در تیر رس نیروهای سپاه مشغول به انجام آنچه به آنها گفته شده است شده اند و نیروهای سپاه به[…]