موضوعات اخیر

دسته: سرمایه‌داری

  • سرمایه داری

    آیا موضوعی مقدّس‌تر از سرمایه در عالم هستی وجود دارد، عقل، زبان، هستی، اساس بودن و اخلاق آیا بدون سرمایه قابل تعریف هستند، در بستر آیا بدون سرمایه عقلی وجود دارد که بخواهد تعریفی از مناسب و نامناسب نیز عرضه دارد. پیشتر گمان می‌بریم به شکل مکتوب به این موضوع اشاره شده[…]