موضوعات اخیر

دسته: بنیادگرایی

  • بنیادگرایی

    مایلیم هر شش جزا(چشم، گوش، زبان، مغز، پوست و پا) در خصوص هر فردی که در ساختار حکومت تعریفی جز رجوع به انسان و بشر برای بنیادگرایی دارد اجرا گردد. ۰۰:۳۷ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.