موضوعات اخیر

دسته: دموکراسی

  • اهمّیّت قائل شدن

    اهمّیّت دادن به نظر دست کم زمانی ممکن است اهمّیّت ندادن باشد، گویی دموکراسی و بلوغ نیز بدون این نگرش و احترام موجود در آن به اصل اختیار بشر به رشد و گرفتن معنایی رو به تکامل نزدیک نمی‌شوند. چنین گمان برده‌ایم. یازده و پنجاه و پنج دقیقهٔ پنج‌شنبه یازده آذر هزار[…]