موضوعات اخیر

دسته: راه

  • سنگ فرش

    در پیوند شهر تهران در پاراگراف بعد(نقل از نوشتهٔ شهر تهران) flowup.ir به hifor.ir ویراست شد. باغستان شهریار، ۱۴:۵۰ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

    نقل شده از نوشتۀ شهر تهران:

    “به گمانمان چنین رسید در مسیر دربند که خطّ راهنمای[…]

  • آسفالت

    مایلیم آسفالت در غرب مرز پاکستان و شرق مرز افغانیا رسیدگی شود با مبدا نظر جغرافیایی فلتا، در خصوص کیفیّت آسفالت سه موضوع مطرح است، پیمانکار، ناظر و مدیریّت زیرساخت منطقه چون شهردار و مَشاری(استاندار). چنین به گمان گمان و تمایل ما رسیده است، سیزده و سی و هشت دقیقهٔ چهارشنبه پانزده[…]