موضوعات اخیر

دسته: تقلیل هزینه

  • کاهش هزینه

    مایلیم در صورت تمایل حکومت‌های حاضر بر راه‌های متناسب جهت کاهش هزینه‌های جاری نظارت داشته باشند. کم کردن هزینه به کاهش هزینه در عنوان نوشته ویراست شد. ۰۶:۳۴ دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰.

    به نظر شما در شرایط جاری چه راه‌هایی میتوان عرضه داشت برای پایین آوردن[…]