موضوعات اخیر

دسته: دستمزد

  • پایهٔ دستمزد و حقوق

    مایلیم به شرط برپایی ساختار وتویی بر اساس رای مستقیم شهروند و یا حرکت در آن مسیر پایه ی حقوق در ساختار دادستانی فلتا(ایران) دست کم یک بار با پایه حقوق ایالات متتحده ی آمریکا در این خصوص طراز گردد، در خصوص پایه حقوق ساختار پزشکی گمان می بریم نسبت تعداد پزشکان[…]