موضوعات اخیر

برچسب: Corona

  • کوید ۱۹، کرونا ویروس

    کوید ۱۹، به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن پدر خانوم رامانا سیاحی در موضوع بررسی کوید ۱۹ و خاتمه ی ویروس کرونا موثثر است، ۱۶:۵۶ جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ۱ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان از این نوشته بو برده شد، خانوم والده بعد ساعت ۲۱ به منزل[…]