موضوعات اخیر

دسته: آرامش

  • آرامش

    شعار زن، زندگی، آرامش موضوعی به ذهن رساند، به گمان آرامش در خویش آزادی را دارند امما آزادی لزوما متشککل از آرامش نیستند، در گداری که منظور زدودن آرامش و دستبرد به جان و مال و عقل هر شحص است البتته شعار آرامش گمان نمی بریم برای زدودن آرامش مناسب باشند و[…]

  • شبکهٔ یک، کانال یک تلویزون فلتا(ایران)

    امروز در اخبار بخشی به ناآرامی و حملات و درگیری‌های اخیر در افا(اسرائیل) اختصاص داشت، در بخشی از این خبر هدف قرار گرفتن اشتباهی یکی از شهروندان تندرو یهودی عنوان شد با لفظ صهیونیست با گمان به یاری مناسب حضور ذهن ما، با اینکه تصاویر خبر به گمان مربوط به تاریخ‌های گذشته[…]

  • آنچه نمی‌خواهیم به جای آنچه می‌خواهیم

    اگر مثال‌های موجود در این گفتار از نخواسته‌های ما باشند گمان می‌بریم مناسب باشد دست کم اندکی در عوض آنچه می‌خواهیم به آنچه نمی‌خواهیم اندیشیدن، همچون جنگ، بی احترامی و گستاخی، موضوعاتی که سبب سلب آرامش می‌شوند و نظایری که محتمل است از نخواسته‌ها به ذهن برسند. باغستان شهریار، ۱۰:۱۳ دوشنبه ۱[…]