موضوعات اخیر

دسته: آیا هدف وسیله را توجیه دارد

  • آیا هدف وسیله را توجیه دارد

    به گمان در شرایطی که رای اکثر اجتماع و عدم تعددی به حریم غیر مناسبت بیابد به نظر نا مناسب نمی رسد بررسی وسیله برای نزدیک شدن به منظور، ۱۰:۵۸ جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ سپتامبر ۳۰ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.