موضوعات اخیر

دسته: مجمع ملل

  • مجمع ملل

    به گمان حضور در سازمان ملل به شکلی تایید مناسبت حقق وتوی عضوهای ثابت شورای امنییت است و مایلیم لغو گردد مگر عدم شرکت در رای گیری و محاسبه به عنوان عضو یا لغو حقق وتو و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، ۲۱:۰۷[…]