موضوعات اخیر

دسته: بازجویی و شکنجه

  • بازجویی و شکنجه

    آیا در بازجویی نتیجه ای از ذهن سالم شحص با مناسب ترین کیفییت می خواهیم یا تنها مایلیم آنچه می خواهیم از زبان شحص(شخص) گفته شود، به گمان درد و شکنجه سلامت و آرامش ذهن شحص را متاثثر می دارد، آنچه در خصوص جزا مطرح شده و عقوبت هایی همراه درد مربوط[…]