موضوعات اخیر

دسته: جوهرهٔ منظر

  • جوهرهٔ منظر

    اگر مناسب باشد گمان بردن که جوهره و ثمره و رفتار ما با آنچه متعارف به گمان رسد زاویه دارد و نامناسب به گمان نمی‌رسد آیا چون ما جوهره‌ای داشته‌ایم چنین ثمره و رفتار بروز داشته است یا چون ثمره و رفتاری برگزیده‌ایم چنین جوهره‌ای نمایان شده است. باغستان شهریار، ۱۱:۱۰ سه‌شنبه[…]