موضوعات اخیر

دسته: کیهان شناسی

  • انتقال دانش بشر

    آیا تا کنون قانون یا تناسبی در خصوص کیفیّت انتقال دانش بشر در بین جوامع مطرح شده است، به عنوان مثال نسبتی از تراکم و جمعیّت یا فاصله از یک نقطهٔ زمانی مشترک، زمانی متوسّط که به عنوان مثال تولید قاشق برای اوّلین بار در یک منطقه و ملک بومی شده باشد،[…]