موضوعات اخیر

دسته: هفته

  • روز تعطیل هفته

    از این تغییرات منصرف شدیم. ۱۶:۱۸ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

    مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در برقراری تعطیل هفته در روز سه‌شنبه اجرا شود. ۱۶:۱۶ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

    مایلیم روز تعطیل در هفته تغییر[…]