موضوعات اخیر

دسته: توضیح پابرگ سایت منظر

  • شرح و توضیح توضیح پابرگ

    پیوند نوشته ی “بررسی برخی از سایت‌های فیلتر شده با آی پی فلتا(ایران)” در منویی با عنوان “Filter internet” ایجاد و به پا برگ افزوده شد، مشکل عدم کارایی ویرایشگر هنوز پابرجاست که با روش تغییر نام پوشه ی افزونه ها و پوشه ی افزونه های ضروری و فععال داشتن فهرست ها[…]