موضوعات اخیر

دسته: Observe the waves of thought

  • رصد امواج فکر

    روز گذشته گویی پرتاب شده نوک تیزی ظریف در کلیه ی چپ خویش احساس داشتیم، امروز پیش از ظهر به گمان رسید شبیه به خالجوش از جانب آقای Mark Zuckerberg مارک زاکربرگ نزد ما حواله شده تا با مساعدت دیگران تبدیل به سنگی در کلیه شود، ۱۴:۱۲ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱[…]