موضوعات اخیر

دسته: وزارت بازرگانی

  • وزارت تجارت

    مایلیم تجارت انحصاری و مونوپول در حکومت حذف گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فر آیند مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 15:32 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “هر نوع” از پیش از “تجارت” حذف شد، 15:35. “سطح” پیش[…]