موضوعات اخیر

دسته: Clear the free space of electronic device memory

  • پاکسازی فضای خالی حافظه ی ابزار الکترونیکی

    از طریق اپلیکیشن های پاکسازی فضای خالی حافظه(محلل تگهداری فایل) فارغ از اینکه پیشتر چه نوع محتوایی در آن بوده است به گمان مناسب است امواج متمرکز فکری را پراکنده داشتن یا ضعیف ساختن، البتته این موضوع تلاشی نیز هست در مسیر جلوگیری از امکان ریکاوری و بازگردانی فایل های پاک شده،[…]