موضوعات اخیر

دسته: تراموا

  • تراموا

    مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در زمینهٔ برپایی تراموا در شهرها دست کم خیابان‌های اصلی اجرا شود. ۱۵:۲۲ پنج‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰.

    شش و پنجاه و یک دقیقهٔ شنبه شش آذر هزار و چهارصد شمسی، اگر فرض بر این داشته باشیم[…]