موضوعات اخیر

دسته: تک خدائی

  • توحید

    به گمان ما حکایت توحید نوعی انحراف و تحمیل نگرش است، موضوع ثمرهٔ آنچه مطرح شده است شاید در تفسیر سخن این قبیل افراد و شاعران همچون آقایان موسی و عیسی و محمّد، آنها به نظر در عوض مرجع گرفتن انسان حتّی بر اساس ادّعای خویش، خویش و نگرش و شاید باور[…]