موضوعات اخیر

دسته: gardun.ir

 • وضعییت Gardun.ir دو 2

  تاریخ سر رسید اجاره ی فضای میزبانی از دهم ماه شمسی به یازدهم تغییر یافته است، پیشتر دهم سر رسید بود و فرجه ی پرداخت تا حوالی ساعت بیست یا نوزده روز بعد یعنی یازدهم طول می کشید، ۱۵:۱۱ شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ دسامبر ۳۱ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار.

  […]

 • یک هفته قطعی سایت دامنه ی Gardun.ir به دلیل بدهی هزینه ی میزبانی در آبان ۱۴۰۱

  هفته گذشته سه شنبه سر رسید هزینه ی فضای میزبانی سایت Gardun.ir بود و نقدینگی در دسترس نبود و تمایل نیز نبود که درخواست شود از اشخاص والدین و چهارشنبه حوالی ساعت نوزده و سی دقیقه پیامک رسید که سایت به وضعییت تعلیق در آمد، ساعتی قبل در پیامکی به خانوم والده[…]

 • وضعیّت موضوع محتوای سایت، توضیح دسته

  دسته ی “مسیحیّت” به “فرقه ی آقای مسیح” و اسلاگ آن از “christianity” به “mr-jesus-cult” ویراست شد. باغستان شهریار 19:45 جمعه 30 اردیبهشت 1401.

  • حذف شمول “دسته بندی نشده” از “تجهیزلات مخابراتی و ماهواره‌ای”. 04:31 همین حوالی.
  • ویراست “مدّاح” به “مدداح”. 04:31 همین حوالی.
  […]