موضوعات اخیر

دسته: gardun.ir

  • وضعیّت موضوع محتوای سایت، توضیح دسته

    دسته ی “مسیحیّت” به “فرقه ی آقای مسیح” و اسلاگ آن از “christianity” به “mr-jesus-cult” ویراست شد. باغستان شهریار 19:45 جمعه 30 اردیبهشت 1401.

    • حذف شمول “دسته بندی نشده” از “تجهیزلات مخابراتی و ماهواره‌ای”. 04:31 همین حوالی.
    • ویراست “مدّاح” به “مدداح”. 04:31 همین حوالی.
    […]