موضوعات اخیر

دسته: خطّ هوایی منظر

  • خط هوایی شحص منظر

    حد اقل چهار موتور مایلیم در هواپیمای خط هوایی مرتبط به شحص منظر و به شرط احتجام در هر جامعه ی متمایل در این موضوع لحاظ گردد با اینحال موضوع طرراحی هوا کش موتور نیز مناسب به بررسی است و در مجموع در صورتی که بودر(بودند) شحصی مشکل ساز مجموع جزا در[…]