موضوعات اخیر

دسته: ستاد مشترک نیروهای مسلّح

  • ستاد مشترک نیروهای مسلّح

    به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن آقای محممد باقری مسیر خاتمه ی طالبان را هموار می سازد، 23:36 سه شنبه 14 تیر 1401 جولای 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

    گمان می‌بریم شاید آقای باقری تمایل داشته باشند بیضه‌های خود را ببرند یا ما زودتر[…]

  • خشونت اسلامی

    پانزده و سی و شش دقیقهٔ پنج‌شنبه چهار آذر هزار و چهارصد شمسی، در خصوص جلوگیری از روشن شدن ارتباط طالبان و ستاد مشترک نیروهای مسلّح و مدیریّت آن آقای باقری چه کارهایی انجام گرفته است، اگر چنین ارتباطی موجود باشد.