موضوعات اخیر

دسته: وزارت فرهنگ

  • وزارت فرهنگ

    مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص ناقض حذف لغت ارشاد از نام وزارت فرهنگ و هر شخص مطرح دارندۀ لزوم اخذ جواز برای آثار هنری همچون موسیقی و فیلم اجرا گردد، باغستان شهریار 21:01 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. همینطور به گمان ما هر شخص جهت دهنده[…]