موضوعات اخیر

دسته: کودک همسری و ازدواج اجباری

  • کودک همسری و ازدواج اجباری

    در دو مورد پیشتر مطرح شده، حدد اقلل سنن ازدواج و حذف خون بس اجرای مجموع جزا تمایل شده است، مایلیم آن دو موضوع لحاظ گردند و در صورتی که در مسیر لحاظ حدد اقل سنن ازدواج و حذف خون بس شخص مشکل سازی بودند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع[…]