لیست عنوان تمامی نوشته‌ها و دسته‌ها، Page-two

تعداد پاراگرف: 6

برخی از نوشته‌ها در بیش از یک دسته موضوع بندی شده‌اند و در برخی از دسته‌ها نمایان نمی‌شوند با وجود اینکه عضو آن دسته هستند، نقل از توضیحات(انتهای برگ).

تعداد نوشته ی منتشر شده:

892

تعداد موضوعات:

905

“تعداد نوشته های در دسترس” به “تعداد نوشته های منتشر شده” ویراست شد. 13:12 جمعه 5 اسفند 1401 فوریه 24 2023 در باغستان شهریار.

“تمامی” از عنوان برگه حذف شد، باغستان شهریار، 18:17 سه‌شنبه 17 اسفند 1400. all از اسلاگ حذف و list به اسلاگ افزوده شد، s جمع به title افزوده شد، 18:24 همین روز و حوالی.

بیست و پنجاه و سه دقیقهٔ دوشنبه یک آذر هزار و چهارصد شمسی، چند روز و مدتّی هست که به نظر برخی از دسته‌ها دچار اختلال هستند و تمامی نوشته‌های دسته نمایان نمی‌گردد، گمان ما بر ایجاد این اختلال از جانب آقای علی خامنه‌ای است، بیست و سه و چهل و هفت دقیقۀ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، به نظر تمام موضوع به آقای خامنه‌ای باز نمی‌گردد، برخی از نوشته‌ها در بیش از یک دسته موضوع بندی شده‌اند و در برخی از دسته‌ها نمایان نمی‌شوند با وجود اینکه عضو آن دسته هستند. مقصود از “تمام” استفاده از کش جهت تحمیل رکود و دراز دستی به ترجمۀ موضوعات است که به گمان ما از این حشره، آقای علی خامنه‌ای جوشیده است، بلا نسبت حشرات. بیست و هفت دقیقۀ بامداد چهارشنبه سه آذر همین سال، چنین به گمان ما رسیده است.