لیست عنوان تمامی نوشته‌ها و دسته‌ها، Page-two

تعداد پاراگرف: 7

برخی از نوشته‌ها در بیش از یک دسته موضوع بندی شده‌اند و در برخی از دسته‌ها نمایان نمی‌شوند با وجود اینکه عضو آن دسته هستند، نقل از توضیحات(انتهای برگ).

تعداد نوشته‌های منتشر شده

891

تعداد موضوعات

864

“تعداد نوشته های در دسترس” به “تعداد نوشته های منتشر شده” ویراست شد. 13:12 جمعه 5 اسفند 1401 فوریه 24 2023 در باغستان شهریار.

“تمامی” از عنوان برگه حذف شد، باغستان شهریار، 18:17 سه‌شنبه 17 اسفند 1400. all از اسلاگ حذف و list به اسلاگ افزوده شد، s جمع به title افزوده شد، 18:24 همین روز و حوالی.

بیست و پنجاه و سه دقیقهٔ دوشنبه یک آذر هزار و چهارصد شمسی، چند روز و مدتّی هست که به نظر برخی از دسته‌ها دچار اختلال هستند و تمامی نوشته‌های دسته نمایان نمی‌گردد، گمان ما بر ایجاد این اختلال از جانب آقای علی خامنه‌ای است، بیست و سه و چهل و هفت دقیقۀ سه‌شنبه دو آذر هزار و چهارصد شمسی، به نظر تمام موضوع به آقای خامنه‌ای باز نمی‌گردد، برخی از نوشته‌ها در بیش از یک دسته موضوع بندی شده‌اند و در برخی از دسته‌ها نمایان نمی‌شوند با وجود اینکه عضو آن دسته هستند. مقصود از “تمام” استفاده از کش جهت تحمیل رکود و دراز دستی به ترجمۀ موضوعات است که به گمان ما از این حشره، آقای علی خامنه‌ای جوشیده است، بلا نسبت حشرات. بیست و هفت دقیقۀ بامداد چهارشنبه سه آذر همین سال، چنین به گمان ما رسیده است.